Monday, March 11, 2013

In John 16:13 Jesus tells His disciples and the community of believers won to Him through their testimony, these words:"However, when the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth..." It is good to note that the Holy Spirit, even today, co tinues to guide Jesus' followers, but will never do it in opposition to the Scriptures (Old and New Testaments). The prophet Isaiah hammers this by saying, "To the law and to the testimony! If they do not speak according to this Word, it is because there is no light in them.". Isaiah 8:20 (NKJV) Samuel M. Ntawiniga

Saturday, February 5, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=d7vh5LJjJhc&feature=player_detailpage

Sunday, January 30, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=xaGbBtLfVVk

Thursday, January 27, 2011

Salathiel Munyemanzi's Reaction

RE: False ProphetsThursday, January 27, 2011 1:11 AM
From: "Salathiel Munyemanzi" View contact details
To: "Dan Rugabira" , smaniraguha@yahoo.com, samntawi@yahoo.com, bizumwami@yahoo.com, gabba50@yahoo.fr, jos_mutabazi@yahoo.com, "Eliazar/Clenie Harerimana" , jmukasindikubwab@yahoo.com, idk0840@sbcglobal.net, gedpaul@comcast.net... more
Muvandimwe Dan Rugabira,

"Uwiteka azi abe". 2 Timoteyo 2:19. Mbese muri abo ndimo? Aho niho ikibazo kiri. Ntabwo ari: "Mbese Kanaka arimo?" Ibyo ntibitureba nkuko Yesu ubwe yabibwiye Petero (nahimbye Rwivanga) ati: "Niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira, upfa iki? NKURIKIRA." Yohana 21:22.

None mbese aho, NKURIKIRA Yesu? Mu byo nirirwamo NKURIKIRA Yesu? Mu byo ndaramo NKURIKIRA Yesu? Mu byo ndimo gupanga gukora buri munsi NKURIKIRA Yesu? Mu biganiro mba ndimo kuvugana na bagenzi banjye NKURIKIRA Yesu? Rwa rugendo ejo hashize nagiyemo, NAKURIKIYE Yesu?

Cyangwa nkoresha amasengesho yanjye kugira ngo mwifatire angeze kubyo ngambiriye mu mutima wanjye, bitagira naho bihuriye n'ubushake bw'Imana? Ibitatureba ntibitureba nyine. Kuki twakwirirwa twimena imitwe ku bibazo by'umwihariko w'Imana? Kwizera kwacu kuri he?

Ni nde ushobora kurondora ubutabera bw'Imana? Iyo imbabazi z'Imana zihoberaniye n'ubutabera bwayo ku ntebe y'ubuntu tubonera muri Yesu Kristo, aho tuba tugomba kuruca tukarumira, tukakiirana umutima umenetse ako gakiza yatuzaniye. Ntawe uzi agahinda kaari mu mutima w'Imana ubwo Umwana Wayo yashengukiraga ku musaraba w'i Kalvari. Umurimo Imana yatangiriye mu mutima w'umuntu wese, nta kabuza izawurangiza (Abaroma 9:28. N.B: uyu murongo mu kinyarwanda usobanuye nabi. Dore uko bagombaga kuwusobanura: " Kuko azarangiza uwo murimo, awuhinishije gukiranuka: kubera ko Uwiteka azakorera umurimo wangushye ku isi"). Uko izawurangiza ni ibyayo, ntabwo ari ibyacu, bavandimwe.

Ikibazo n'iki: Mbese nemerera Imana gukorera UWO MURIMO yatangiye mu mutima wanjye? Icyo Imana ishaka ni UMUTIMA WAWE, WANJYE, ntabwo ari UWA KANAKA.

Muramenye ejo tutarenga urubibi kandi bitewe nuko tuzaba twibagiwe inshingano yacu NYAMUKURU, yo gukurikira Yesu AHO ATUJYANYE HOSE mu kwizera Kwe yerekaniye hano muri iyi si tukijandajandariramo. Mwibuke yuko aho azatujyana hose hatazaburamo "IGIKOMBE CY'IGICUCU CY'URUPFU". Utiteguye kukijyanwamo, ntazaba yiteguye no kujyanwa MU CYANYA CY'UBWATSI BUTOSHYE. Zaburi 23.

"Erega ibyo mutekereza sibyo ntekereza, kandi inzira zanyu sizo zanjye! Ni ko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, ni ko n'inzira zanjye zisumba izanyu, ni nako n'ibyo ntekereza bisumba kure ibyo mutekereza." Yesaya 55:8-9

Ukwifuriza amahoro Yesu yadusigiye (Yohana 14:27).

Salathiƫl Munyemanzi
Umugaragu wa Kristo

"We are as water spilt on the ground, which cannot be gathered up again" 2 Sam 14:14
Salathiƫl Munyemanzi
Umugaragu wa Kristo

"We are as water spilt on the ground, which cannot be gathered up again" 2 Sam 14:14

Wednesday, January 26, 2011

Samuel Ntawiniga's Reaction to Dan Rugabira's Response

Flag this message
Re: False ProphetsWednesday, January 26, 2011 6:47 PM
From: "Samuel Ntawiniga" View contact details
To: "Rugabira, Dan (FODP)"
Cc: "Salomon Maniraguha" , "Aaron Bizumwami" , "Salatiel Munyemanzi" , "nyirambonimana@yahoo.fr" , "Nyishime" ... more
Hi Dan,

Ibyo uvuga n'ibyukuri. Ibi bivugwa byose ntabwo byaturutse ku badivantisiti baba baciraho iteka ahubwo nibo ubwabo bisubiraniramo. Remember these churches are the daughters of the great hallot of Revelation 17. Whatever the angle we may look it from the truth will prevail against the lie and Banylon will auto-distroy. When I say this I mean the systems spearheaded by the televangelists who promote the prosperty gospel where Jesus is featured as a marketable product. Jesus never promised his followers material but spiritual prosperity. The fact that I am poor and do not fly a private jet like these opportunist preachers does not suggest that there is something wrong between me and God. Material blessings are not indicators that someone has been blessed by God and he has been given access to eternal life or their prayers are more fervent than those of the poor. See Matthew 19:17-28

The prosperity gospel has been shaped and is influenced by a savage capitalism. Let's just give it a benefit of time!

Samuel Ntawiniga

Sent from my iPhone

Salomon Maniraguha's Reaction (2)

Re: False ProphetsWednesday, January 26, 2011 8:26 PM
From: "Salomon Maniraguha" View contact details
To: "Rugabira, Dan (FODP)" , "Samuel Mugurira Ntawiniga" , "Aaron Bizumwami" , "gabba50@yahoo.fr" ... more
Muvandimwe Rugabira Dan:

Mwiriwe ho? Reka ngaruke gato kubyo nigeze kwandika. Muby'ukuri, igihe njye
nandikaga ntabwo nitaye ku byari muri document Samuel yohereje. Yewe ndumva
ntaranayisoma yose. Ahubwo nahereye kuri bike nsanzwe nzi kuri Joel Osteen
n'abandi bagiye gusa nawe. Yewe nakurikiye ibyigisho bye bitagira umubare. Njye
ntawe ncira urubanza. Gusa njye navugaga ko imyigishirize ye ivugako abakirisito
bazabona ubutunzi bwo mu isi ntaho bihuriye n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Kuba
ufite ibintu ntibisobanura ko uri umukristo. Ashwi da! Twibuke ko ivubira
n'ababi. Ahubwo ubanza ababi ijya inabarundira. Ikabaha n'inyongezo. Kuba
bababararundiwe ntibihagije kwemeza ko wahawe imigisha. Imigisha "ne sont pas
toujours quantifiables".
Ahubwo iyo ushishoze neza, usanga Bibiliya bigisha arinayo ibagwa nabi. Niyo
yonyine ibashinja ubuyobe. N'aho ubundi, bisa naho no mu ntama zazimiye hazavamo
abakizwa.Ariko abayobya intama z'Umwami bazakubitwa inkoni nyinshi!
Mukomere rero.
S. Maniraguha